ข้อมูลนักเรียนปี 58

ข้อมูลนักเรียนปี 58

ชั้น จำนวนนักเรียน รวม   ชั้น จำนวนนักเรียน รวม
อนุบาล 1/1 37 ประถมปีที่ 1/1 31
อนุบาล 1/2 41 ประถมปีที่ 1/2 32
อนุบาล 1/3 40 118 ประถมปีที่ 1/3 31
อนุบาล 2/1 33 ประถมปีที่ 1/4 31
อนุบาล 2/2 34 ประถมปีที่ 1/5 31 156
อนุบาล 2/3 34 ประถมปีที่ 2/1 29
อนุบาล 2/4 34 ประถมปีที่ 2/2 30
อนุบาล 2/5 34 169 ประถมปีที่ 2/3 32
อนุบาล 3/1 31 ประถมปีที่ 2/4 31
อนุบาล 3/2 31 ประถมปีที่ 2/5 31 153
อนุบาล 3/3 30 ประถมปีที่ 3/1 34
อนุบาล 3/4 31 ประถมปีที่ 3/2 33
อนุบาล 3/5 32 155 ประถมปีที่ 3/3 33
ประถมปีที่ 3/4 34
รวมระดับชั้นอนุบาล 442 ประถมปีที่ 3/5 33 167
รวมระดับชั้นประถมศึกษา 827 ประถมปีที่ 4/1 34
 รวมนักเรียนทั้งหมด 1269 ประถมปีที่ 4/2 33
ประถมปีที่ 4/3 34
ประถมปีที่ 4/4 34 135
ประถมปีที่ 5/1 32
ประถมปีที่ 5/2 28
ประถมปีที่ 5/3 33
ประถมปีที่ 5/4 30 123
ประถมปีที่ 6/1 31
ประถมปีที่ 6/2 31
ประถมปีที่ 6/3 31 93