บุคลากร

ครูและบุคลากรโรงเรียนศาสโนวาทวิทยา

 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระ กลุ่มบริหาร
1 นายอาฮามัด  ดาโอ๊ะ ผู้รับใบอนุญาต
2 นายมูหัมมัด  เด็งโด  ผู้จัดการ
3 นายดอรอสะ  ดอเล๊าะ  
4 นางสาวอาแอเสาะ  ยูโซ๊ะ ครูผู้สอน การเงินและงบประมาณ
5 นายซอลาฮุดดิน  แยะแย ครูผู้สอน งานข้อมูลและสารสนเทศ
6 นางสาวอาซียะห์  ดอเลาะ ครูผู้สอน
7 นางสาวนูรีหยะ  เจะอุบง ครูผู้สอน
8 นางสาวฮานีสะห์   สาเมาะ ครูประจำชั้น
9 นางสาวสูรีณี  มาสอ ครูประจำชั้น
10 นางสาวฟาดีละห์   ลาบูอาปี ครูประจำชั้น หัวหน้างานวิชาการสามัญ
11 นางอาดีละห์   ยูนุ๊ ครูประจำชั้น
12 นางสาวนูรีซัน  ยานยา ครูประจำชั้น
13 นางสาวนูรอาซะห์  อีแมดือเระ ครูประจำชั้น
14 นางสาวตีก๊ะ  ลาเต๊ะ ครูประจำชั้น
15 นางสูไรนี  ยะผา ครูประจำชั้น
16 นางสาวไซนา  เจ๊ะปอ ครูประจำชั้น
17 นางคอตีเยาะ  สาและ ครูประจำชั้น
18 นางสาวนุรัยอัน  มะแซ ครูประจำชั้น
19 นางสาวอาอีเสาะ  สาเระ ครูประจำชั้น
20 นางสาววนิดา  กามา ครูประจำชั้น
21 อัสมะ  หะยีจิ
22 นางสาวสูไรนี  บาราเฮง
23 นางสาวรุสมะห์  ดาโอะ
24 นางสาวสรอดา  ยูโซ๊ะ
25 นางสาวรานี  สะแต
26 นายยามูดิง  มะหร๊ะ
27 นางสาวฮามีดะห์  กามา
28 อาอีดะห์  นีลอ   งานธุรการโรงเรียน
29 นายปาตีน๊ะ  ยูโซ๊ะ  การเงินและงบประมาณ
30 นางสาวนุรฮันนาน  ยูโซะ
31 นายมูฮัมหมัด  ปิยา
32 นางสาวมารีเย๊าะ  สาและมิง
33 นายซุกกิพลี  เจ๊ะปอ
34 นางสาวซารอ  นาวาวี
35 นางสาวอาลาวียะ   ฮาแว
36 นางสาวซาฟีน๊ะ  ยาซิ
37 นางสาวบะดารียะฮ  มะเกะ
38 ปาตีเมาะ  อุเซ็ง  พนักงานราชการ
39 นางสาวนูรียะห์  บาราเฮง
40 นางุซูรีนา  โตะบาโก
41 นายอิลยาส  ดามิ
42 นางสาวอัยนี  อาแด
43 นางสาวมารีนี  มีสา
44 นางสาวคอรีเย๊าะ  บาสอ
45 นางสาวสีตีอาอีเสาะ  สาแม
46 นางสาวซาวียะห์  สาแล๊ะ
47 นางสาวสาบารียะ  สะอะ
48 นางสาวนูรียะห์  กามารอยิง
49 นายอิกลีมา  มะเตะ
50 นางสาวหานีซ๊ะ  มาหะคีรี
51 นายดารอแม  ดือราแม
52 นางสาวฟิรดาวซ์  มะหร๊ะ  งานวัดผลและประเมินผล
53 นางสาวกาวซัร  มะเก็ง
54 นางสาวสูรัยดา  ดีแม
55 นางสาวซูวานี  เจ๊ะมะ
56 นางสาวรูฆายะห์  ปานจันทร์
57 นางสาวอาดีละ  ดอเล๊าะ
58 นางสาวนุรไลลา  บาฮี
59 นูรียะห์  บาราเฮง
60 นางสาวนิซอบะห์  อาแย
61 นางสาวรอฮานี  ลาบูอาปี
62 นางสาวรอมละห์  จาเน๊าะ
63 นางสาวคอลีเย๊าะ  เจ๊ะปอ
64 นางสาวมารีแย  แมกอง
65 นางสาวยาวียะห์  ลาบูอาปี
66 นางสาวปาตือเมาะ  ปูเตะ
67 นางสาวเจ๊ะรอฮานา  ดามะ
68 นางสาวรอฮีมะห์  เจ๊ะหลง
69 นางสาวจินตนา  คนางอ
70 นางสาวมายีดะ  ตาเยะ
71 รูฆาย๊ะ  เด็งโด