วิจัย และพัฒนาสื่อ

ฝ่ายงาน

งานวิจัยและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
เป้าหมายของฝ่ายงาน

เราพร้อมที่สะส่งเสริมบุคลากรให้มีความสามารถในการสร้างสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

….
ทีมงาน
ประธาน
นางสาวรอกีเยาะห์

สุหลง

รองประธาน
นางสาวฟาซียะห์

นีลอ

กรรมการ
นายซอลาฮุดดิน

แยะแย

เลขานุการ
นางสาวสรอดา

ยูโซ๊ะ

กรรมการ
หัวหน้าสายชั้นทุกชั้น
ภารกิจและหน้าที่
Our GOAL
เป้าหมายหลักของฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
วางแผนการบริหารงาน จัดทำแผนงาน/โครงการ กลุ่มงานวิจัย สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ติดตามและประเมินผลกลุ่มงานวิจัย สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

Lorem ipsum dolor sit amet, coner est adipiscing au elit. Aenean como ligula etla.

Lorem ipsum dolor sit amet, coner est adipiscing au elit. Aenean como ligula etla.
Text Title
Lorem ipsum dolor sit amet, coner est adipiscing au elit. Aenean como ligula etla.
Text Title
Lorem ipsum dolor sit amet, coner est adipiscing au elit. Aenean como ligula etla.
Text Title
Lorem ipsum dolor sit amet, coner est adipiscing au elit. Aenean como ligula etla.
Text Title
Lorem ipsum dolor sit amet, coner est adipiscing au elit. Aenean como ligula etla.

I use Testimonial Generator often. Great job, I will definitely be ordering again! I'm good to go.

05Rick F.

This is unbelievable. After using Testimonial Generator my business skyrocketed!

008
Mick A.

Simple pricing.
Starter
A beautiful simple
lorem ipsum solution.
$8
Per user/month
Professional
Perfect for lorem ipsum
businesses of all size.
$18
Per user/month
Advanced
Advanced features as
your business grow.
$48
Per user/month
Notice: You can learn more about our Terms of Service
Limited Offer

Get 10 free images.

Yes, I’m a dummy text. Anyway I look nice and useful in some ways. Thanks. I know also latin. Lorem ipsum sit amet is my favourite concept.