พันธกิจ

พันธกิจ

  1. สร้างบุคลากรครูให้เข้าใจอัล – อิสลามและเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน
  2. พัฒนาทักษะครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
  3. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์และตัดสินใจ
  4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  5. พัฒนาระบบการบริหารงานงบประมาณ
  6. พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา