แผนพัฒนาโรงเรียน

 1. ปรัชญาของโรงเรียน

สุขภาพดี ใส่ใจพัฒนาการ เน้นคุณธรรม คิดสร้างสรรค์

 1. วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ภายในปี 2563 โรงเรียนศาสโนวาทวิทยาเป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนใช้ชีวิตตามวิถีอัล – อิสลาม มีความคิดสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี ชุมชนมีส่วนร่วม

 1. พันธกิจ
 2. สร้างบุคลากรครูให้เข้าใจอัล – อิสลามและเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน
 3. พัฒนาทักษะครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
 4. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์และตัดสินใจ
 5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 6. พัฒนาระบบการบริหารงานงบประมาณ
 7. พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 8. ยุทธศาสตร์
 9. ยุทธศาสตร์คุณภาพการบริหารงานทั่วไป
 10. ยุทธศาสตร์คุณภาพการบริหารบุคคล
 11. ยุทธศาสตร์คุณภาพการบริหารงบประมาณ
 12. ยุทธศาสตร์คุณภาพการบริหารวิชาการ
 13. กลยุทธ์/เป้าหมาย/นโยบาย
 14. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาของชาติ
 15. ปลูกฝังให้นักเรียนได้ใช้ชีวิตตามวิถีอัล – อิสลาม
 16. ปลูกฝังให้นักเรียนดูแลสุขภาพโดยยึดหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ
 17. ส่งเสริมนักเรียนให้มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน
 18. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
 19. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 20. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
 21. สร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรมีขวัญกำลังใจในการทำงาน เกิดผลประโยชน์เชิงประจักษ์
 22. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพต่อเนื่องทุกปี
 23. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
 24. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอน
 25. สร้างระเบียบวินัยตามวิถีอัล-อิสลามแก่บุคลากร
 26. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา
 27. บริหารจัดการเงินอุดหนุนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 28. บริหารการเงินด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
 29. พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น