ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนศาสโนวาทวิทยา

ข้อมูลทั่วไป

  1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 โรงเรียนศาสโนวาทวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 53/1 หมู่ที่ 3 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา รหัสไปรษณีย์ 95120 โทรศัพท์-โทรสาร 073-250238

สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหา

1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6

1.3 มีเขตพื้นที่บริการได้แก่อำเภอยะหาและพื้นที่ใกล้เคียง

  1. ข้อมูลด้านการบริหาร

ผู้รับใบอนุญาตมีอำนาจสูงสุดโดยได้รับฉันทานุมัติจากมูลนิธิอัลฟาติห์

2.1 ชื่อสกุลผู้บริหาร

2.1.1 นายอาฮามัด     ดาโอ๊ะ

ตำแหน่ง ผู้แทนรับใบอนุญาต

วุฒิการศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา บริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน

2.1.2 นายมูหัมมัด   เด็งโด

ตำแหน่ง ผู้จัดการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา บริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ปี 2549 ถึงปัจจุบัน

2.1.3 นายดอรอสะ   ดอเล๊าะ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา บริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบัน

2.3 ประวัติโรงเรียน ปรัชญา และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนศาสโนวาทวิทยาเดิมเป็นปอเนาะทำการสอนวิชาศาสนาอย่างเดียว จัดตั้งโดยโตะครูหะยี

มูหัมมัดฮาเซน   เด็งโด เมื่อปี พ.ศ. 2514 มีอาคารชั่วคราว 1 หลัง 4 ห้องเรียน มีนักเรียนประมาณ 200 คน บนเนื้อที่ 6 ไร่หรือ 9,600 ตารางเมตร ซึ่งได้รับบริจาคจากนายลาเตะ   บาสอ

พ.ศ. 2520 สร้างอาคารเรียนลักษณะอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ขนาด 4×7 เมตร จำนวน 4 ห้อง ด้วยงบประมาณบริจาคจากราษฎรในหมู่บ้าน

พ.ศ. 2535 สร้างห้องน้ำ 2 ห้อง ขนาด 2×4 เมตร ด้วยงบประมาณของโรงเรียน

พ.ศ. 2536 ต่อเติมอาคารห้องพักครู ขนาด 7×8 เมตร จำนวน 1 ห้อง

พ.ศ. 2537 ได้รับอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนจากปอเนาะ มาเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 15 (2) เปิดทำการสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 1 ถึงตอนกลางชั้นปีที่ 3 พ.ศ. 2523 ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้งให้นายอับดุลเลาะ   เด็งโด เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการและนายอุสมาน ยูโซ๊ะ เป็นครูใหญ่ ตามใบอนุญาตเลขที่ 1/2537 ตามมาตรา 48 (ประเภทสอนศาสนา)

พ.ศ. 2547

– ได้รับอนุญาตขยายหลักสูตรปฐมวัย อนุบาล 1 – 3

– สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 6×8 เมตร จำนวน 5 ห้อง ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 1,000,000 บาท ด้วยงบประมาณบริจาคจากคณะกรรมการมูลนิธิอัลฟาติห์

– สร้างห้องน้ำ ขนาด 4×6 เมตร จำนวน 6 ห้อง

– สร้างห้องบริหารขนาด 6×8 เมตร จำนวน 1 ห้อง

พ.ศ. 2548

– ต่อเติมห้องพักครูหญิงจำนวน 1 ห้อง

– สร้างอาคารโรงประกอบอาหาร ขนาด 3×6 เมตร จำนวน 1 หลัง

– สร้างศาลาพักร้อน ขนาด 2×2 เมตร จำนวน 3 หลัง

– ได้รับอนุญาตแปรสภาพจากโรงเรียนเอกชน มาตรา 15 (2) เป็นมาตรา 15 (1)

พ.ศ. 2549

– สร้างอาคารเรียนขนาด 6×8 เมตร จำนวน 2 ห้อง 2 หลัง

– สร้างทางเดินมุงหลังคายาว 100 เมตร พร้อมศาลาที่พักผู้ปกครองจำนวน 1 หลัง

พ.ศ. 2551

– โอนกิจการโรงเรียนให้กับมูลนิธิอัลฟาติห์เป็นผู้อุปถัมป์

– สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.สองชั้น จำนวน 8 ห้อง

– สร้างห้องน้ำสำหรับครูและนักเรียนพร้อมที่อาบน้ำละหมาด มีจำนวน 10 ห้อง

พ.ศ. 2552

–  สร้างอาคารเรียนแบบสปช.2ชั้น 8 ห้องเรียนพร้อมทั้งสร้างห้องน้ำ 1 หลัง 8 ห้อง

พ.ศ. 2553

–   สร้างอาคารเรียน 1 หลัง แบบชั้นเดียว 4 ห้องเรียน

พ.ศ. 2554

– สร้างอาคารเรียนขนาด 6×8 เมตร จำนวน 4 หลัง 16 ห้อง

– สร้างห้องน้ำสำหรับครูและนักเรียนพร้อมที่อาบน้ำละหมาด จำนวน 17 ห้อง

-สร้างสนามบาสเกตบอลขนาด 70×30 เมตร

-อุทยานเรียนรู้อนุบาล

-สนามหญ้า

พ.ศ. 2558

– สร้างอาคารอเนกประสงค์และห้องประชุม